سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم قنبری عدیوی – گروه فیزیک، دانشگاه یزد، یزد
محمد بلوری زاده – گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

روشی بر اساس نظریة موجک ها، برای حل اساسی ترین معادلة انتگرالی در نظریة پراکندگی کوانتمی ارائه شده است . با استفاده از خواص موجک ها، توابع پایه ای ا ساختار یکنواخت در مقیاس های مختلف معرفی شده اند که بدون از دست دادن دقت، اندازة نمایش ماتریسی معادلة لیپمن – شوینگر را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهند . این روش، به عنوان نمونه، برای حل مسألة دو جسمی با پتانسیل برهم کنش یوکاوا به کار رفته است .