سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین معماریان – دانشیار گروه مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران
نوشین فلک ناز – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ، گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران

چکیده:

برای تحلیل پایداری دامنه های دارای سطوح ضعف، روشهای مختلفی پیشنهاد شده ، که از آن میان نظریه بلوکی کارائی قابل توجهی را از خود نشان داد ه است. در این مقاله،از این نظریه، برای تحلیل پایداری دامنه های سنگی طبیعی، در یکی از تنگه های رودخانه کارون،در محدوده ساختگاه سد کارون ۴، استفاده شده است. به این منظور، با استفاده از سطوح ضعفتوده سنگ که اساسا از سنگ آهکها و آهکهای مارنی سازند آسماری درست شده اند. تعداد ۱۵ بلوک در تکیه گاه راست و ۱۴ بلوک در تکیه گاه چپ شناسایی شد. سپس، با بررسی تصاویر استریوگرافیک و سطوح محدود کننده هر یک از بلوک ها، تعداد ۷ بلوک در تکیه گاه چپ ، قابل حرکت تشخیص داده شد. به دنبال محاسبه پارامترهای مورد نیاز برای هر یک از بلوکها و به کارگیری این داده ها در نظریه بلوکی، حالت (مد) های گسیختگی و بلوکهای کلیدی شناسایی شدند و بزرگی نیروی لازم برای ایجاد گسیختگی ، به صورت تابعی از زاویه اصطکاک موجود درسطوح ضعف، به دست آمد. به دنبال آن ضرایب اطمینان بلوکها، با توجه به پارامترهای مفروض ، محاسبه شد. بررسی ضرایب اطمینان به دست امده نشان می دهد که کلیه بلوکهای شناسایی شده در تکیه گاه های مورد بررسی، از ضریب اطمینان مناسبی برخوردار بوده پایدار می باشند. بررسی حاضر همچنین نشان داد که در شرایط وجود داده های مناسب، نظریه بلوکی را می توان با اطمینان جهت تحلیل پایداری دامنه های طبیعی و حفاری شده دارای سطوح گسستگی ، به کار گرفت.