سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
غلامرضا جمالی – دانشجوی کارشناس ارشد ریاضی کاربردی – دانشگاه پیام نور

چکیده:
در این مقاله ابتدا مدیریت زنجیره ارزش سازمان را توضیح داده وبا توجه به جایگاه واهمیت خاص نظریه فازی در فرایند مهندسی ارزش ، بکارگیری نظریه فازی می تواند در انجام بهتر ودقیق تر وسریعتر مهندسی ارزش سازمان نقش مهمی داشته و چالشها ودشواری های روش را نیز از بین ببرد .در مهندسی ارزش با در نظر گرفتن ارزش کارکردهای مورد نیاز وهزینه پرداخت واقعی برای کارکردهای بحرانی شناسایی می شودوبا کمک تئوری مجموعه های فازی تصمیم گیری گروهی و کنترل فازی روشی برای اولویت بندی کارکردها در مهندسی ارزش معرفی می کنیم