سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نیازی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان لرستان
سعید سلطانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی کلی – کارشناس ارشد آبخیزداری جهاد کشاورزی استان لرستان
فربد ثابت – عضو هیئت علمی مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده:

اطلاعات مکانی همواره به عنوان پارامترهای مورد نیاز جهت برنامه ریزی و طراحی عملیاتی آبخیزداری مورد نظر کارشناسان می باشد. در پژوهش حاضر به منظور همگن سازی مطالعات و جلوگیری از پراکنده کاری، تلاش شده است تا به یک نقشهپایه به عنوان واحد کاوری از طریق تهیه نقشه ژئومرفولوژی دست یابیم. از یکسو هر آیتم مطالعاتی با دیدگاه کارشناسی مربوط به آن علم بررسی می شود و از سوی دیگر با توجه به رابطه تنگاتنگ هر کدام از این عوامل موثر، لزوم استفاده از نقشه های چند موضوعی، (چند لایه ای) را مطرح می سازد که فن آوری نوینGIS , RS مارا در دستیابی و استخراج اطلاعات بنیادین وتلفیق لایه های مطالعاتی جهت مدیریت منابع زمینی و توسعه پایدار توانمند می سازد. دراین پژوهش با استفاده از فن آوری GIS نقشه های توپوگرافی (یال و آبراهه) با نقشه زمینشناسی تلفیق گردید و سپس باتلفیق این نقشه با نقشه رخساره های فرسایشی در محیط GIS اقدام به تهیه نقشه ژئومرفولوژی گردید. درگام بعدی نقشه ژئومرفولوژی با نقشه های شیب، جهت و هیپسومتری حاصل از فایلهای رقومی DGN تلفیق ونقشه واحدهای کاری حاصل گردید، که این نقشه با توجه به ماهیت آن در استخراج لایه های مکانی مطالعات خاکشناسی، پوشش گیاهی ، فرسایش و رسوبدهی ، سیل خیزی ، طراحی مکانیکی ، طراحی سازه ای و طراحی بیولوژیکی کاربرد دارد. نقشه های ذکر شده همگی در محیط GIS تهیهشده که این امرمی تواند علاوه بر دقت در تهیه نقشه های مذکور، ادغام و تلفیق واحدهای کاری خیلی کوچک را با توجه به مقیاس مطالعات دقیقتر و سریعتر و با خطای بسیار ناچیز انجام دهد.