مقاله کاربرد همزن آلتراسونيک در حين پوشش دهي بر خواص پوشش نانو کامپوزيت نيکل- نانو آلومينا حاصل از آبکاري الکتريکي منقطع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد همزن آلتراسونيک در حين پوشش دهي بر خواص پوشش نانو کامپوزيت نيکل- نانو آلومينا حاصل از آبکاري الکتريکي منقطع
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوکامپوزيت نيکل آلومينا
مقاله آبکاري الکتريکي منقطع
مقاله خوردگي
مقاله سايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشي سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش پوشش دهي نانوکامپوزيتي زمينه نيکلي با حضور ذرات نانو آلومينا و در حضور همزن آلتراسونيک در حين پوشش دهي به روش آبکاري الکتريکي منقطع انجام شد. سپس مورفولوژي پوشش با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي(SEM)  مورد بررسي قرار گرفت. رفتار سايشي پوشش به روش Pin on Plate و سپس رفتار خوردگي آن با استفاده از روش امپدانس الکتروشيميايي (EIS) مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بيشترين درصد وزني ذرات خنثي پوشش را در موقع استفاده از همزن آلتراسونيک بطور متصل و با شدت۶۳ w/cm2  حاصل مي گردد. همچنين استفاده از همزن آلتراسونيك در حين پوشش دهي از ايجاد آگلومره در پوشش جلوگيري خواهد كرد و مكانيزم سايش از نوع خراشان است. نتيجه آنكه پوشش نانو کامپوزيتي با کيفيت بهتر از لحاظ مورفولوژي و خواص مکانيکي و سايشي در حالتي بهينه از شدت همزدن آلتراسونيک در مقايسه با شدت هاي ديگري از همزدن آلتراسونيک و نيز همزن مگنتيت دست يافت.