سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا زهتابیان – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی اکبر موسوی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی

چکیده:

یکی از مشکلات عمده در مطالعات هیدرولوژیکی دوره های کم آبی و پر آبی عدم وجود یا ناقص بودن آمار هیدرومتری می باشد که این نقیصه به دلایل مختلف بالا بودن هزینه ایجاد ایستگاه های هیدرومتری، مشکل نگهداری ایستگاه ها و همچنین عدم دسترسی به همهحوزه های آبخیز می باشد.
در این مقاله پس از بررسی ایستگاه های هیدرومتری موجود در دریاچه نمک (حوزه ۴۱ طبق تقسیم بندی وزارت نیرو) تعداد ۱۹ ایستگاه که دارای بهترین آمار از نظر طول دوره آماری و سایر موارد بودند، انتخاب شدند وجریانهای حداقل (جریانهای کمینه) ۷ روزه و Q90% آنها استخراج شد. سپس با کمک تجزیه و تحلیل آماری ، جریانهای حداقل هفت روزه و Q90% با دوره برگشت های ۲، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ ساله آنها تعیین شد. سپس ۱۴ پارامتر مورفولوژیکی و زمین شناسی که کمترین وابستگی را به یکدیگر داشتند انتخاب شدند. و از دو روش همگن سازی عددی مانند آنالیز خوشه ای (Cluster analysis) و غیر عددی مانند منحنی های آندرو (Andrews curve) اقدام به تعیین حوزه های آبخیز مشابه کرده و سپس جریانهای حداقل (جریانهای کمینه) حوزه های مشابه از طریق بی بعد کردن با کمک مساحت برآورد شده و در نهایت به مقایسه جریانهای برآوردی از طریق این دو روش با جریانهای حداقل مشاهده ای و بحث در مورد کارایی این دو روش پرداخته شده است.