سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرید حسینیان تهرانی – کارشناس ارشد مدیریت شهری

چکیده:

در این مقاله تلاش می شود با بررسی نمونه های موفق استفاده از انواع هنرها ی تجسمی ( نقاشی ٬ مجسمه سازی ٬ گرافیک ٬ معماری ٬ طراحی منظر و ا ینستالی شن ) در قالب نمادها ٬ نماها ی وسایل نقلیه و ا یستگاهها و نیز منظرها ی مجاور آنها ٬ به میزان تاثیر هنر در افزایش جذابیت سیستم حمل و نقل عمومی و در همین راستا ارتقاء سطح استفاده از این سیستم در شهرها ٬ اشاره شود .
از آنجا که فاکتورها ی مزبور اصولا کیفی ) )Soft بوده و اندازه گیری کمی آنها جز به صورت نسبی ومقایسه ای امکان پذیر نیست ٬ هدف این مقاله تنها سعی در بازشناسی تاثیر عامل زیبایی شناسی در رفتارشهروندی است و روشن نمودن تمایل مشتریان حمل و نقل عمومی به فضاهای آراسته و سامان یافته ٬ که متاسفانه تابحال در کشور ما به ویژه ِدر مدیریت شهری مادرشهر پایتخت ؛ تهرانبه حد شایسته مورد توجه قرار نگرفته است . در صور تی که این مباحث به طور عمده در حوزه ای میان رشته ا ی (I nterdisciplinary ) تحت عنوان روانشناسی محیط Environmental Psychology )بازه وسیعیرا در مطالعات برنامه ریزی شهری و شهرساز ی کشورهای پیشرفته به خود اختصاص داده است .