سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر صفوی – بخش برق و الکترونیک ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز شیراز – ایران
مهدی دهقانی – بخش برق و الکترونیک ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز شیراز – ایران
محمد عبدالهی – بخش برق و الکترونیک ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز شیراز – ایران

چکیده:

در عمل بسیاری از سیستمها دارای تأخیر زمانی قابل ملاحظه ای هستند که ع ملیات کنترلی روی سیستم را پیچیده تر می سازند. بنابراین وجود تأخیرزمانی اثر بسزایی روی کارآیی وطراح ی کنترل کننده ها به منظورکنترل فرآیندها خواهد داشت . با این اوصاف تعیین دقیق تأخیرزمانی سیستمهای فیزیکی بسیار مهم به نظر می رسد . باتوجه به پیچیدگی سیستمهای فیز یکی واقعی وهمچنین غیرخطی بودن روشهای شناسایی تعیین دقیق تأخیرزمانی سیستمها کارچندان ساده ای نمی باشد.دراین مقال ه از آنالیز ویولتها بعنوان ابزار ی قدرتمند در شناسایی تأخیرزمانی یک فرآیند شیمیایی شبیه
سازی شده و یک فرآ یند واقع ی(تغلیظ کنند ه فیلم ریزشی ۴ مر حله ای ) استفاده شده است . نتایج حاصله کارای ی روش را نشان می دهد.