سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید خسروی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
محمد حسن مرادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

تخمین پتانسیلهای برانگیخته ١ با در دست داشتن نمونه های محدودی از سیگنالهای ثبت شده از آنها در بسیاری از کاربردهای کلینیکی دارای اهمیتی خاص است . در ساختار فیلتر تطبیقی ٢ در این مقاله از ویونت ٣ALEبرای تخمین پاسخ شنوایی ساقه مغ ز، ABR ۴ استفاده شده است . یک شبکه تلفیقی ویونت – ویولت نیز برای تخمین پتانسیلهای برانگیختة شنوایی ارائه می گردد . شبکه های ویولت ۵ و ویونت شبکه های عصبی هستند که توابع پایة گره های آنها، توابع ویولت از یک خانواده هستند . مهمترین مزیت این توابع به توابع دیگری که بعنوان پایه در شبکه – های عصبی مورد استفاده قرار می گیرند، این است که خواص تعامد و محلی بودن را در خود جمع کرده اند . سرعت یادگیری این شبکه ها نیز نسبت به شبکه های عصبی دیگر بالاتر است . تعیین شرایط اولیة وزنهای شبکه، انتخاب توابع پایة گره های ویولت و تعیین شرایط اولیة پارامترهای مقیاس و انتقال ۶ این گره ها توسط الگوریتم ویونت صورت می گیرد و سپس این پارامترها با الگوریتم پس انتشار خطا بعنوان الگوریتم تعلیم شبکة ویولت ، برایبهبود پاسخ، اصلاح می شوند . عملکرد شبکه حاصل برروی سیگنالهای ثبت شده انسانی بررسی شده است و نتایج با روش متوسط گیری مقایسه گردیده است .مشاهده می گردد که شبکه تلفیقی ویونت – ویولت با استفاده از حدود۵۰۰ سیگنال ثبت شده به پاسخی نزدیک به متوسط گیری ۲۵۰۰سیگنال انسانی دست میابد