سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – مدیر و استادیار گروه مهندسی آبخیزداری
محمود آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری
بابک قادری – دانش آموخته مهندسی مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانش

چکیده:

مدیریت و برنامه ریزی به منظور حفاظت خاک نیازمند آگاهی از نحوه عمل فرآیندهای فرسایش و میزان تولید رسوب می باشد. درک شرایط حاکم بر حوزه های آبخیز عموما از طریق مدلسازی روابط موجود صورت پذیرفته که در قالب انواع مختلف مدلها ارائه میگردد در این تحقیق مدل (Hillslope Erosion Model)HEM برای تخمین میزان فرسایش و رسوب در بخشی از مراتع شهرستان تالش از طریق مقایسه نتایج بدست آمده با مثادیر رسوب مربوط به پلاتهای آزمایشی، برای ۲۴ رگبار مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از کاربرد مدل نشان دهنده همبستگی خوب و ضریب تبیین ۷۷% بین داده های مشاهده ای و مقادیر تخمینی مدل و خطای تخمین بالا و در حد ۱۴۱/۱۳% در رگرسیون خطی و همبستگی بسیار خوب و ضریب تبیین ۹۶% بین داده های مشاهده ای و مقادیر تخمینی مدل و خطای تخمین قابل قبول ۲۲/۳% در رگرسیون توانی بودهکه لزوم واسنجی مدل برای کاربرد در شرایط مختلف را ایجاب می کند.