سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه میرزاخانیان – دانشجوی ژئوفیزیک
عبدالرحیم جواهریان – دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی اصغرزاده – کارشناس ژئوفیزیک

چکیده:

وارون سازی AVO، با استخراج خصوصیات کشسان سنگ می تواند در تشخیص سیالات مخزنی و سنگ شناسی های مختلف بکار رود. وارون سازی AVO همچنین می تواند در استخراج پارامترهای لامه لاندا و مو بکار رود. لاندا پی و مو پی از جمله خصوصیات سنگ شناسی هستند که می توانند از داده های پیش از برانبارش داده های لرزه ای بدست آیند. بنابراین روش (Lambda- Mu- Ruo) LMR به عنوان روش تحلیل AVO پیشرفته در تشخیص هیدروکربور و نوع سنگ شناسی مخزن می تواند مورد استفاده مفسران قرار گیرد. در این مطالعه با استخراج پارامترهای لامه از داده های سه بعدی پیش از برانبارش قسمتی از مخزن ماسه سنگی غار میدان ابوذر در شمال غربی خلیج فارس به منظور تفکیک سیالات مخزنی، پرداخته شده است. در این راستا از داده های نگار یک چاه واقع در زون نفتی به منظور کالیبره کردن داده های واقعی استفاده گردید. پس از تهیه مقاطع ضرایب بازتاب تراکمی و برشی با انجام تحلیل AVO ، به کمک وارون سازی بر پایه مدل مقاطع مقاومت لرزه ای موج تراکمی (IP) و مقاومت لرزه ای موج برشی (IS) بدست آمد. سپس به کمک این مقاطع و روابط موجود بین آنها، مقاطع لاندا پی و مو پی به منظور تفکیک زونهای هیدروکربوری تهیه و مورد تفسیر قرار گرفتند.