سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا شهابفر – ٩١٧٣٥- پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشناسی کشور، مشهد، ص . پ: ٤٩١
رامین نادری –

چکیده:

در مناطق بزرگ شهری معمو ً لا الگوهای کاربری اراضی بسیار ظریف و پیچیده می باشد ل ذا بمنظور اینکه بتوان اطلاعات دقیقی از کاربری زمین و یا پوشش اراضی بدست آورد، لازم است تا تکنیکهای سنجش از دور با مزیتهایی نظیر پوشش گسترده روی سطوح و حصول سریع اطلاعات بکار گرفته شوند. هدف از این تحقیق استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا، نظیر تصاویر ماهواره IKONOSبمنظور بدست آوردن اطلاعات مربوط به کاربری اراضی شهری و بکارگیری الگوریتم های فازی برای ارزیابی دقت طبقه بندی می باشد. در این تحقیق، تجزیه و تحلیلها بر روی تصویری از ماهوارهIKONOS و برای بخشی از شهر بزرگ تهران انجام گردید.برای مشخص نمودن الگوهای کاربری اراضی،بیشتر از نرم افزار Idrisi استفاده گردید و طبقه بندی در دو مرحله صورت گرفت مرحله نخست طبقه بندی بروش حداکثر احتمال ١ و مرحله ثانویه بروش هسته مرکزی طبقه بندی مجدد مکانی ٢ می باشد نتایج نشان می دهد که طبقه بندی تصاویرماهواره ای با ق درت تفکیک بالا نظیر IKONOSبا روشهای ذکر شده، منجر به بیان خصوصیات جزئی تری از اراضی شهری می شود بطوریکه دقت روشهای استفاده شده در مرحله طبقه بندی اولیه حدود ۵۹/۶ درصد و درمرحله ثانویه ۵۶/۲ درصد می باشد.