سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی نظرپور – استادیار دانشگاه مازندران و مشاور فنی مرکز تحقیقات راه آهن
عباس جندقی علائی – کارشناس ارشد از گروه خط و ابینه مرکز تحقیقات راه آهن
اسماعیل قهرمانی – کارشناس ارشد از مهندسی مشاور مترا

چکیده:

در این مقاله روش پس کشیدگى در تقویت پل هاى قوسى بنایى را تشریح و از آن به عنوان روشى کارآمد و نوکه داراى تئورى ریاضى و مهندسى قوى بوده عنوان میکند. در تقویت پل هاى قدیمى با استفاده از این روش میتوان شکل ظاهرى و معمارى پل هاى قدیمى بنائى که داراى ارزش تاریخى هستند را حفظ نمود. مزیت این روش هزینه کم، تکنیک آسان و فراگیر، سریع العمل،بروز بودن، ناچیز بودن هزینه تعمیر و نگهدارى آن مى باشد.براى بررسى بیشتر این موضوع یک پل سنگى دو دهانه نوزده مترى در مسیر راه آهن شمال انتخاب و بااستفاده از نرم افزار کامپیوترى مدل سازى و محاسبات لازم انجام گردید.مقایسه نتایج حاصل از بارگذارى قطار بر روى مدل هاى سه بعدى بدون نیروى پس کشیدگى و با نیروى پس کشیدگى در دو و سه نقطه صورت گرفته است نشان مى دهد که با اعمال نیروى پس کشیدگى رفتار عرضى طاق پل به کلى عوض شده و تنش کششى موجود قبل از اعمال این روش از بین رفته و همچنین باعث یکپارچه شدن مقطع و جلوگیرى از باز شدن ترکهاى طولى و جلوگیرى از افزایش ترکهاى عرضى مى گردد.