مقاله کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذي مکمل در مرحله تخمير الکلي سرکه سيب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۲۸ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذي مکمل در مرحله تخمير الکلي سرکه سيب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمير
مقاله سركه
مقاله سيب
مقاله هسته خرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاي صالحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: حدادخداپرست محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: لامع سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي نجفي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چندين فاكتور ممكن است مرحله تخمير الكلي در توليد سركه را تحت تاثير قرار دهد. افزودن ماده مغذي مكمل مناسب مي تواند منجر به افزايش سرعت رشد مخمر، افزايش راندمان توليد و كوتاه شدن زمان اين مرحله شود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق ابتدا اثر pH در سه سطح ۴، ۴٫۵ و ۵ بر سرعت تبديل قند به الکل در آب سيب، در حضور مخمر ساکارومايسس سرويزيه مورد بررسي قرار گرفت. سپس اثر افزودن پودر هسته خرما در سه سطح ۰، ۱ و ۲ درصد بررسي شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين pH هاي مختلف اختلاف معني داري وجود دارد و در pH معادل ۴٫۵ قند با سرعت بالاتري تبديل به الکل مي شود. پس از افزودن سطوح مختلف پودر خرما در سرعت رشد مخمر و در نتيجه توليد اتانل اختلاف معني داري در تيمارهاي ذكر شده مشاهده شد. سرعت تبديل قند به الكل در ۴۸ ساعت اول تخمير الكلي در محيط هاي حاوي ۰، ۱ و ۲ درصد پودر هسته خرما به ترتيب ۱۶٫۶، ۲۲ و ۴۴ درصد بود.
نتيجه گيري: پودر هسته خرما به عنوان يک ماده غذايي مکمل باعث افزايش رشد مخمر ساکارومايسس سرويزيه و توليد الکل توسط آن مي شود.