سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مراکز اطلاع رسانی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میترا دیلمقانی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف مدیریت و بازرگانی سبب رویکرد مدی ران به بهره برداری از مزایای کاربردی آن شده اس ت. در این میان فناوری های نوظهور ارتباطی در حوزه مدیریت بازرگانی از جمله مدیریت زنجیره تأمی ن، سهم شایان توجهی از تحول را در فرایند مدیریت به خود اختصاص داد ه اند. امروزه فناوری پورتال و به ویژه پورتا لهای سازمانی به عنوان ی ک راه حل آزموده شد ه، در کانون توجه بازرگانان قرار گرفته اس ت. با در نظر گرفتن رشد فزاینده این فناوری هنوز برای ب رخی از مخاطبان آ ن در داخل کشو ر، کاربردهای پورتال در زمینه مدیریت زنجیره تأمین در هاله ای از ابهام قرار دار د. این مقاله در نظر دار د چشم اند از روشنی از کاربرد پورتال های سازمانی را در اختیار دست اندرکا ران مدیریت زنجیره تأمین قرار دهد. در این مقاله کوشش شده است ضمن مروری بر مدیریت زنجیره تأمین ، ارتباط آن با فناوری اطلاعات و ارتباطات تشریح و تبیین شود و در این میان جایگاه مشخصی از کاربر دپورتال برای آن تعیین شود تا زمینه بهره برداری مؤثر از این فناوری برای فعالان تجارت الکترونیک فراهم گردد.