سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
معصومه اوشاری پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه
هوشنگ پرهام – استاد گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه

چکیده:
رنگ یکی از مهمترین آلاینده های موجود در فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی است. در نتیجه تصفیه پساب های صنایع نساجی بدلیل دارا بودن رنگ و الودگی زیاد از دغدغه های مهم کارشناسان بهداشت محیط است. جذب به عنوان روشی مؤثر در تصفیه پساب های رنگی مطرح است لذا هدف از این تحقیق بررسی قابلیت جاذب ارزان و دردسترس پوسته تخم مرغ در جذب رنگ دایر کت بلک ۲۲ از محلول های ابی است. در این تحقیق تدثیر پارامترهایی مانند زمان تماس، pH، مقدار جاذب و دما بررسی شد. اندازه گیری ها توسط اسچکتروفتومتر در طول موج ۵۸۵/۵ نانومتر انجام شد. نتایج نشان می دهد حداکثر حذف رنگ با استفاده از پوسته تخم مرغ به روش تاگوچی در زمان تماس ۹۰ دقیقه، pH=2، مقدار جاذب ۲ گرم و دمای ۴۰ درجه سانتیگراد اتفاق افتاده است و بیشترین درصد حذف رنگ ۹۲/۸۸% است. اثر اصلی فاکتورها در این تحقیق به ترتیب pH، مقدار جاذب، زمان تماس و دما ارزیابی شدند.