چکیده  راهنما به مطالب مهم نوشته اشاره می کند بدون آن که معترض دادههای کیفی و کمی آن شود و در واقع راهنمای محتوای یک نوشته است. جمله در این چکیده ها جمله های توصیفی هستند و به خواننده کمک می کنند تا ضرورت یا عدم ضرورت مطالعه  تمام مقاله را دریابد. چکیده راهنما شامل ۷۵ تا ۱۵۰ کلمه است. این نوع چکیده برای تشریح موضوع یک مقاله طراحی شده است تا خواننده به آسانی بتواند تصمیم بگیرد آیا مقاله را بخواند یا نه. با این حال به دلیل توصیفی بودن آن به ندرت می تواند به عنوان جانشین مقاله کامل شیوه نگارش مقالات علمی ارائه شود.

در نتیجه، نباید از چکیدههای راهنما در شروع مقالات تحقیقاتی استفاده نمود، اما ممکن است در انواع دیگر نوشته ها (مقالات مروری، گزارش های کنفرانس، متون گزارش دولتی و غیره) استفاده شوند؛ چنین چکیده هایی اغلب دارای ارزش زیادی به عنوان منبع برای کتابدارها هستند. . در برخی از رشته ها مؤسسات و سرویس های خاصی وجود دارند که برای کمک به محققین در یافتن مقالات، محتویات کل مقاله را خلاصه می کنند. سرویس های چکیده کننده مقالات، مقالات را براساس موضوع طبقه بندی کرده، فهرستی از مقالات تهیه شده را به متقاضیان ارائه می دهند. شاید یکی از مهمترین و کامل ترین روشهای انتقال اطلاعات به محققان، از طریق مجلات چکیده انجام می شود.

این مجلات بیشتر مقاله های مجلات علمی نوشته شده به زبانهای مختلف (معمولاً انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی) را پس از طبقه بندی موضوعی به زبان انگلیسی تحت نام چکیدهها (بر حسب موضوع) در فاصله های معین منتشر می نمایند. برای مثال محقق اصلاح نباتات برای اطلاع از تمام مقاله هایی که مربوط به رشته او می شود می تواند به مجله چکیده اصلاح نباتات که به طور مرتب منتشر می شود مراجعه کند و تمام اطلاعات لازم را از همین مجله به دست آورد و مهمتر از همه این که فتوکپی اصلی مقالههایی هم که نیاز دارد از مؤسسه ای که این نشریه را منتشر می کند تهیه کند. یک مثال دیگر برای آگاهی از اینکه چگونه می توان به فعالیت این نوع سرویسها پی برد،