سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد قمی – دانشکده فنی و مهندسی اراک دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

سلامت محیط زیست بستگی به تعادل طبیعی منابع مختلف تولید و مصرف مواد دارد. با حضور انسان و فعالیتهای روزافزون و مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی، چرخه های بیوزئوشیمیائی مواد(کانیها، عناصر، گازها و مواد آلی) خواسته یا ناخواسته دچار تغییرات شده اند. گاهی تولید و تمرکز یا مصرف بیش از حد مجاز در بخشهای مرتبط با حیات موجودات زنده و انسان مخاطره آمیز شده اند. آلودگیها نمودی از دخالت مضر انسان میباشد. پسماندهای باقیمانده از فعالیت های انسانی و رهاسازی آنها به صورت تهدیدآمیزی سامان و سلامت محیط زیست را دستخوش تغییرات نموده است.
مطالعات ژئوشیمیائی، نوعی نگرش و پردازش علمی محیط زیست می باشد که در قالب مطالعات تعیین میزان تمرکز و پراکندگی مواد در قسمتهای مختلف چرخه بیوژئوشیمیائی با نمونه برداری و ارزیابی آنها، بررسی مقادیر مجاز مواد جهت تعیین مرز سلامتی و محدوده آلودگی به صورت ویژگیهای کمی و کیفی، تشخیص الگوهای پراکندگی در محیط و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی ارائه گردیده است.
کارخانجات صنعتی، معادن و صنایع وابسته فرآوری و ذوب از بزرگترین منابع تولید مواد پسماند میباشند. باطله های معدنی، پساب های صنعتی و معدنی و زهاب های اسیدی بجا مانده در این بخشها با ورود به منابع زیستی آب و خاک به خاطر همراه داشتن مواد مضر و سمی چون فلزات سنگین، جیوه، آرسنیک و سیانید باعث آلودگی آنها میگردند. جهت شناسایی اثرگذاری احتمالی و کنترل چنین صنایعی بعنوان آلاینده محیط زیست، با نمونه برداری از منابع آب و خاک مرتبط با آنها و تجزیه شیمیائی و مطابقت با معیارهای استاندارد بصورت کمی و کیفی الگوهای تمرکز و پراکندگی ژئوشیمیائی زیست محیطی مواد آلوده کننده تعیین میگردد و ارائه راهکارهای اصلاحی نیز مقدور میگردد. در این مقاله با معرفی وظایف ژئوشیمی زیست محیطی، به کارآیی روش همراه ارائه نمونه های انجام شده در سطح دنیا پرداخته شده است