سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم شاه کرمی – مهندس مشاور خاک پایه
صمدیان – مهندس مشاور خاک پایه
موسوی – مهندس مشاور خاک پایه
عارف حسینی – مهندس مشاور خاک پایه

چکیده:

به منظور تعیین گستره تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی ناهنجاریهای حاصل از وجود سازه های زیرزمینی باستانی، تفکیک لایه های زیرزمینی براساس مقاومت ویژه الکتریکی آنها و تشخیص شکستگیهای احتمالی، تعداد ۱۹۱ نقطه CRP بر روی ۱۲ خط به نا مهای ۱ تا ۱۲ برداشت شده است وجهت تعیین گستره تغییرات سرعت برای بدست آوردن ناهنجاریهای حاصل از وجود سازه های زیرزمین ی باستانی در محدوده منطقه گرگوند تعداد ۳۱ خط برداشت لرزه نگاری P اندازه گیری شده است. در نهایت از حفاری در محل آنومالیهای انتخابی بر روی پروف یلهای لرزه نگاری انکساری و مقاطع گرادیان دوجانبه (TSG) و مقاطع ژئوالکتریک معادل سازی شده از پروفیلهای ترکیبی CRPدر تپه گرگوند به بقایای دیوارو سفال و کوزه ها و نیز به بقایای تدفین یک فردبزرگسال پی برده اند که به گفته باستان شناسان پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی این شیوه تدفین تا کنون درهیچ جای کشور دیده نشده است . از ویژگیهای منحصر به فرد آن وجود ۱۲ حلقه بر مچ پا و وجود یک انگشتر مارپیچی مفرغی در انگشت و ۳ حلقه موبند می باشد که باستان شناسان را با یک سنت ناشناخته در ۳ هزار سال پیش رو به رو کرده است.