سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم شاه کرمی – مهندسین مشاور خاک پایه
ملیحه مهدی آبادی، – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پروژه های بزرگ بیستون و طاق بستان
عباس صمدیان – مهندسین مشاور صحراکاو
پرشین موسوی – مهندسین مشاور صحراکاو

چکیده:

به منظور تعیین گستره تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی ناهنجاریهای حاصل از وجود سازه های زیرزمینی باستانی، تفکیک لایه های زیرزمینی براساس مقاومت ویژه الکتریکی آنها و تشخیص شکستگیهای احتمالی، تعداد ۱۹۱ نقطه CRP بر روی ۱۲ خط به نامهای ۱ تا ۱۲ برداشت شده است وجهت تعیین گستره تغییرات سرعت برای بدست آوردن ناهنجاریهای حاصل از وجود سازه های زیرزمین باس تانی در محدوده منطقه گرگوند تعداد ۳۱ خط برداشت لرزه نگاری P اندازه گیری شده است.در نهایت از حفاری در محل آنومالیهای انتخابی بر روی پروفیلهای لرزه نگاری انکساری و مقاطع گرادیان دوجانبه (TSG) و مقاطع ژئوالکتریک معادل سازی شده از پروفیلهای ترکیبی CRP در تپه گرگوند به بقایای دیوارو سفال و کوزه ها ونیز به بقایای تدفین یک فرد بزرگسال پی برده اند که به گفته باستان شناسان پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی این شیوه تدفین تا کنون درهیچ جای کشور دیده نشده است . از ویژگیهای منحصر به فرد آن وجود ۱۲ حلقه بر مچ پا و وجود یک انگشتر مارپیچی مفرغی در انگشت و ۳ حلقه موبند می باشد که باستان شناسان را با یک سنت ناشناخته در ۳ هزار سال پیش رو به رو کرده است