سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی داداش زاده سیار – کارشناس ارشد خاک و پی (فارغ التحصیل از دانشکده فنی بابل)
علی فرهادی – استادیار گروه ژئوتکنیک دانشگاه تربیت معلم تهران
عیسی شوش پاشا – استادیار دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

رفتارسنجی یکی از مراحل مهم در طرح و اجرای تونلهای جدید به روش ناتم می باشد. به کمک رفتارسنجی می توان با استفاده از پردازش جابجایی های اندازه گیری شده به ارزیابی تونل و نیز تعیین خصوصیات سنگ پرداخت. در واقع رفتارسنجی به معنی مراقبت سازه های سنگی با مشاهده مستقیم یا با استفاده از تجهیزات می باشد که به کمک آن می توان رفتار فضای احداثی در سنگ را به صورت کمی و کیفی کنترل کرد. در این مقاله با تکیه بر مطالعه موردی (تونل اکتشافی تالون واقع در آزاد راه تهران- شمال) نشان داده شده است که می توان با استفاده از داده های ابزاردقیق از آنالیز برگشتی مستقیم برای بدست آوردن پارامتر های ژئومکانیکی و تنشهای افقی استفاده نمود. برای تحلیل برگشتی از نرم افزار FLAC استفاده شده است. اساس کار در این روش مقایسه جابجایی های بدست آمده از مدل با جابجایی های اندازه گیری شده حاصل از کشیدگی سنج نصب شده در ایستگاه NPI10 می باشد. بنابراین در مرحله نخست سعی خواهد شد پارامترهای ژئومکانیکی و تنش های افقی با استفاده از این روش بدست آید، سپس با رسم منحنی اندرکنش سنگ-نگهدارنده، سیستم نگهدارنده مناسبی طراحی گردد و در نهایت با استفاده از نرم افزار FLAC این سیستم نگهدارنده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت