سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز,
مجید نبی پور – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسگرباشی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن حمدی – کازشناس ارشد تحقیقات نیشکرخوزستان

چکیده:

برای نیل به خود کفائی در زمینه شکرنیاز به افزایش سطح زیر کشت نیشکر و متعاقب آن مصرف کودهای شیمیائی نیترو ژنه در استان خوزستان می باشد. لذا جهت کاهش مصرف نیترو ژن و هزینه های تولید و همچنین تشخیص سریع کمبود نیترو ژن در زمان کوتاه، کاربرد تکنولوژی های نوین ضروری است تا بتوان با ورود به مزرعه و نمونه گیری آسان از برگ سبز گیاه بوسیله دستگاه کلروفیل متر میزان کلروفیل گیاه را اندازه گیری و با بدست آوردن رابطه آن با مقدار نیترو ژن، میزان کمبود آن را تعیین و اقدام فوری جهت جبران آن بعمل آورد . استفاده از این دستگاه فرصت هماهنگی سریع در مدیریت کود نیتروژنه در زمان کوتاه درطول دوره رشد گیاه را در پاسخ به تغییرات شرایط آب و هوایی در منطقه نشان خواهد داد ( ٤). برای این مطالعه تعداد پنج رقم تجاری نیشکر در نظر گرفته شد . برای هر رقم تعداد پنج ایستگاه مشخص گردید که از هر ایستگاه یک ساقه بصورت تصادفی انتخاب و برگ های ٣و ٤و ٥و ٦ آن جهت نمونه برداری انتخاب گردیدند . نتایج نشان داد که بین درصدنیترو ژن برگ ومقدار کلروفیل در ارقام CP-48-103 و NCo-310 ، SP70-1143 ، CP57-614 همبستگی بسیار بالایی در سطح یک درصد وجود دارد و در رقم CP69-1062 همبستگی معنی داری در سطح ٥ درصد مشاهده گردید .