سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
معصومه احمدی مجد – کارشناس ارشد باغبانی- گرایش گیاهان زینتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:
روشهای مختلفی برای بهنژادی گیاهان زینتی وجود دارد که در این بین، تکنیکهای القای پلی پلوئیدی درون شیشه ای توسط کلشی سین یا اوریزالین به عنوان روشی مؤثر در افزایش اندازه و ماندگاری گل و همچنین کیفیت بهتر گلهای شاخه بریده به کار رفته است. در اثر دو برابرشدن کروموزومهای سلولهای یک گونه تغییراتی از نظر صفات کمی و کیفی در آن به وجود میآید. برخی از این صفات از نظر باغبانی بسیار مفید و سبب جایگزین کردن گیاه تتراپلوئید به جای دیپلوئید شده است. صفاتی از قبیل رنگ، درشتی گل، تعداد شاخهها، سطح برگ، ارتفاع بوته و دوام گل از نظر گلکاری حائز اهمیت است.