سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر پیرمحمدی – استادیار – دانشگاه زنجان، دانشکدة مه ندسی، گروه مکانیک
اسماعیل عرفانی – کارشناس – دانشگاه زنجان، دانشکدة مهندسی، گروه مکانیک

چکیده:

از جمله مشکلات سیستم تعلیق نیمه فعال، افزایش جرک در خودرو به علت تغییر ضریب میرایی دمپر توسط کنترلر می باشد . در این مقاله با استفاده از قابلیت های بالای کنترل فازی،ضمن بررسی طرحهای ارائه شده قبلی و تغییر توابع عضویت فازی کنترلری طراحی شده است که در عین افزایش خوش سواری خودرو، جرک در جرم معلق و جرم نا معلق نیز کاهش می یابد . در این طرح از دمپر مغناطیسی استفاده شده که بر پایه تغییر ویسکوزیته سیال درون آن، برای تغییر پارامترهای دمپر عمل می کند . از ویژگی این دمپر پاسخ زمانی سریع به سیگنال کنترلی و مصرف کم انرژی می باشد . در این مقاله از مدل دو درجه آزادی به عنوان سیستم تعلیق و مدلی پارامتری از دمپر مغناطیسی استفاده شده و شبیه سازی کامپیوتری به ازای ورودی تحریکات مختلف جاده برای سیستم تعلیقنیمه فعال و غیرفعال انجام شده و به مقایسه کنترلر فازی و دیگر روش های کنترلی پرداخته شده است . نتایج حاکی از قابلیت بالای کنترلر طراحی شده به منظور کاهش جرک در سیستم تعلیق می باشد .