سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی نیکخو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
فیاض رحیم زاده – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله عملکرده کنترل فعال در مدلهای ساه ای سه بعدی(متقارن و نا متقارن) مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ضمن استفاده از الگوریتم کنترل بهینهآنی و منظور نمودن ملاحظات پایداری در محاسبه ماتریس وزنی، نسبت به بررسی پاسخ کنترل شده اینگونه سازه ها به صورت پارامتریک اقدام شد. پارامترهای در نظر گرفته شده شامل نوع فیدبک، خروج از مرکزیت مدلها و نیز اثر عامل تأخیر زمانی بوده است. نتایج حاصل از مثالهای عددی نشان می دهد که سازه های کوتاه مرتبه تا هشت طبقه مقادیر کوچک خروج از مرکزیت تأثیر محسوسی در عملکرد کنترل ندارد ولی با افزایش خروج از مرکزیت در نظر گرفتن مدلهای سه بعدی برای ملحوظ نمودن اثر پیچش ضروری می باشد. استفاده از فیدبک جابه جایی-سرعت- شتاب باعث کاهش قابل ملاحظه نیروی کنترل لازم (انرژی مصرفی) می گردد.