سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا توحیدی مقدم – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
آیدین حمیدی – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه تربیت مدرس
فرشاد قوشچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

به منظور کاهش مصرف کودها ی ش یمیایی و جا یگزینی آن ها با کودهای بیولوژیک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصاد فی در ٤ تکرار شامل دو عامل منبع نیتروژن در سه سطح n0، بدون کاربرد هیچ گونه نیتروژن ، nc کود شیمیایی نیترو ژن به مقدار ٧٠ کیلوگرم در هکتار ، nb باکتر ی برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم و عامل دوم منبع فسفره در سه سطح p0 بدون کاربرد هیچ گونه فسفر، pc کود ش یمیایی فسفاته به میزان ٥٠ کیلوگرم در هکتار از نوع سوپر فسفات تریپل، pcb باکتری های حل کننده فسفات به نام های سودوموناس پو تیدا و با سیلوس لنتو س به همراه ٢٥ کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی فسفر استفاده شد و تاثیر آن ها بر روی برخی پارامترهای سویا از قبیل ارتفاع گیاه، عملکرد دانه ، عملکرد روغن ، عملکرد پروتئین، درصد فسفر دانه ، و درصد پروتئین اندام هوایی تعیین گردید. تجزیه وتحلیل آمار ی داده ها نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه، عملکرددانه، عملکرد روغن ، عملکرد پرو تین درصد فسفر دانه در اثر تلقیح بذر با کودها ی بیولوژیک و مصرف مقدار ٢٥ کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و ١٥ کیلوگرم در هکتار اوره بدست آمد.همچنین حداکثر درصد پروتئین اندام های هو ایی بوته با مصرف ١٥ کیلوگرم در هکتار اوره و تلقیح بذر با باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم بدست آمد.با توجه به نتا یج حاصل از این پژوهش مشخص گردید که کاربرد کودهای بیولوژیک به همراه مصرف مقاد یر کمتر کودها ی اوره و سوپر فسفات تریپل سبب بهبود عملکرد کمی وکیفی دانه سویا گردید.