سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

امیر قلاوند – دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
آیدین حمیدی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر
مجید دهقان شعار – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر
محمد جعفر ملکوتی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بوم شناسی کشاورزی دانش مطالعه برهم کنش های بین جانداران با یکدیگر و با محیطشان در یک محیط کشاورزی است. از دیدگاه بوم شناختی هر بوم نظام زراعی جامعه ای است متشکل از مجموعه ای از جمعیت های گیاه زراعی،علفهای هرز، جانوران و ریزجانداران است که درکنش متقابل با یکدیگر و با محیط پیرامون می باشند. کشاورزی متداول جمعیت یک گیاه زراعی یا دام را مورد توجه قرار داده و در تلاش است تا با مدیریت عوامل مختلف و بدون توجه به روابط پیچیده جانداران با یکدیگر و با محیط، تولید را به حداکثر برساند.در مقابل، دیدگاه کشاورزی پایدار مبتنی بر نگرش سیستمی و تأکید اساسی و توأم با به حداکثر رساندن عملکرد و افزایش پایداری بوم نظام زراعی قرار گرفته و هم اکنون کشاورزی متداول در حال تبدیل شدن به نظام دیگری است که اصطلاحًا کشاورزی جایگزین نامیده می شود و در آن از برهم کنش های بین موجودات زنده و محیط و چرخش مواد در بوم نظام های کشاورزی به شکل مناسبی بهره برداری می شود. وارد کردن ریزجانداران مفید خاکزی که در محیط خاک اطراف ریشه (رایزوسفر) به سر می برند و از ویژگی های مرتبط با بهبود تغذیه گیاهی و حاصلخیزی خاک نظیر تثبیت زیستی نیتروژن،حل کردن فسفات و به طور کلی افزایش رشد گیاه برخوردار می باشند،یکی از مهمترین راه های بهره گیری از برهم کنش های مفید و حفظ تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی می باشد. باکتری های محیط اطراف ریشه یا اصطلاحًا رایزوباکتری ها و مایکوریزا از جمله مهمترین ریزجانداران مفید در این رابطه محسوب می گردند که در حال حاضر از آنها به عنوان کودها ی زیستی استفاده می گردد.کاربرد کودهای زیستی به ویژه باکتری های افزاینده رشد گیاه به صورت تلفیق با مصرف کودهای شیمیایی راهبردی برای تغذیه تلفیقی گیاه و مدیریت پایدار بوم نظام های زراعی و افزایش تولید در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی می باشد.