سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمد صرافی – دپارتمان بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشگاه تولوز – فرانسه

چکیده:

ازاغاز تحول کشاورزی تاحدود ۱۹۵۰ افزایش تولید موادغذایی عمدتا ازطریق گسترش سطح زیرکشت صورت گرفته است ازسال ۱۹۵۰ به بعدتولید بسیاری ازمحصولات زراعی درواحد سطح افزایش چشمگیری نشان میدهد این افزایش تولید محصولات زراعی بیشتر ناشی ازافزایش مصرف انرژی درکشاورزی است بین سالهای ۱۹۵۰و۱۹۸۵ تعدادتراکتور چهاربرابر اراضی تحت ابیاری سه برابر و مصرف کود شیمیایی نه برابر شده است دراین فاصله زمانی کل انرژی مصرف شده درکشاورزی جهان ۶/۹ برابر افزایش یافته است دربین نهاده های تولید خاک ورزی و عملیات تهیه بستربذر میتواند سهم عمده ای ازانرژی مصرفی دریک سیستم تولید زراعی را به خود اختصاص میدهد شخم توسط گاواهن برگردان دار درروشهای خاک ورزی متداول علاوه برمصرف انرژی بیشتر موجب افزایش فرسایش خاک درمزارع موجدار و شیبدار میشود درحالیکه کاهش درتکرار و شدت خاک ورزی سبب تقلیل میزان انرژی مصرفی و خطرات فرسایش میگردد روشهای خاک ورزی تخفیف داده شده یا محدودعموما تحت عنوان خاک ورزی حفاظتی بیان شده اند اخیرا هرنوع روش خاک ورزی را که درآ« حداقل ۳۰درصد ازبقایای گیاهی درسطح خاک باقی بماند عملیات حفاظتی می نامند اثرانواع خاک ورزی حفاظتی مانند خاک ورزی حداقل شخم با گاواهن قلمی وشخم کشت خاک ورزی مرزی و زراعت بدون خاک ورزی برکاهش انرژی مصرفی و فرسایش پذیری خاک و همچنین افزایش توان تولید و حاصلخیزی خاک به خصوص دردودهه اخیر موردتوجه پژ<هشگران بوده است دراین مقاله پاره ای ازویژگیهای شخم حفاظتی و متداول دررابطه با کشاورزی پایدار که درآن اقتصادی ترین و سودمندترین نحوه استفاده ازنهاده های انرژی بدون تخریب حاصلخیزی خاک و کیفیت محیط زیست توصیه میشود موردبحث و بررسی قرارمیگیرد