مقاله کاربرد گونه شناسي در تعيين اصالت نسخ خطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: کاربرد گونه شناسي در تعيين اصالت نسخ خطي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه شناسي
مقاله حوزه هاي زباني
مقاله نسخ خطي
مقاله شدت رواج واژگاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمايي فرد سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«گونه شناسي» شناخت کاربردهاي زبان فارسي است درحوزه هاي جغرافيايي و دوره هاي مختلف، و تطبيق آن با متون فارسي. با سنجش مقوله هاي مختلف زباني و بياني هر متن با متون ديگر مي توان به مجموعه اي از همخواني ها دست يافت،که همين همخواني ها اساس کار درگونه شناسي است. بنا بر اصل گونه شناسي، هر دست نوشت ويژگيهاي زباني و فرهنگي حوزه خويش را دارد و درصورت آميزش آنها، ويژگيهاي سبکي هرکدام از دست نوشته ها از آن ها گرفته مي شود واصالت متن نهايي نيز مخدوش مي گردد.
«شدت رواج واژگاني» نيز عامل ديگري است در تعيين تشابهات و تفاوت هاي حوز ه هاي زباني متون کهن.