سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

جواد صاین – دانشگاه بوعلی سینا، گروه شیمی کاربردی و نفت شیمی مهندسی
سیدعلیرضا ابراهیم زاده زنوزیان – دانشگاه بوعلی سینا، گروه شیمی کاربردی و نفت شیمی مهندسی
اصغر مولایی دهکردی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بر اساس برخورد متقابل دو جریان با سرعت نسبتا بالا از دو سیال آبی – آلی یک تماس دهنده با دو جت مستقیم برخورد کننده (TIDJC) برای فرایند استخراج مایع – مایع طراحی و با استفاده از سیستم شیمیایی توصیه شده ی تولوئن – استن – آب مورد ارزیابی قرار گرفت. قسمت اصلی این تماس دهنده نازلهایی هستند که جتهای مستقیمی از فازهای مایع را ایجاد مینمایند. قطر این نازلها در محدوده ۰/۹۵ تا ۱/۹ میلیمتر و فاصله بین آنها در محدوده ۴ تا ۸ سانتیمتر قرار گرفته است. نتایج تجربی به وضوح نشان می دهند که TIDJIC ضریب کلی حجمی متوسط انتقال جرم ، آلفا KLa بزرگتری را نسبت به استخراج کننده های معمولی و یاتماس دهنده های با جریانهای برخوردکننده مجهز به نازلهای پاشنده (عملیات بکمک هوا) فراهم می تماید. ضریب کلی انتقال جرم بدست امده بالغ بر ۱۱/۳۴ min-1 می شود. بعلاوه اثر دبی حجمی (مرتبط با نیرووی پیشروان جتها) فاصله بین نازلها و قطر نازلها بر روی بازده استخراج، ضریب کلی حجمی انتقال جرم و اثر افزایشی برخورد در کارایی استخراج نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل، افزایش دبی فازها موجب افایش کارایی فرایند می گردد در حالیکه افزایش فاصله بین نازلهای از کارایی آن می کاهد. همچنین مشاهده گردید که با افزایش قطر نازلها رفتار متفاوتی تحت نیروهای پیشران متفاوت ظاهر می شوود. بدین ترتیب که برای نیروهای نسبتا زیاد، افزایش قطر افزایش کارایی را دنبال دارد ولی برای نیروهای نسبتا کم، شرایط بهینه ای با یک قطر معین حاصل می گردد.