سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی پاک – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علی نبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مدلسازی های مرسوم در ژئوتکنیک، محیطهای خاکی بدون اثرات بافتی (Fabric Effects) فرض شده و پارامترهای مکانیکی خاک بدون اثرات بافتی معرفی می شوند. علت در نظر نگرفتن این اثر در مطالعات و محاسبات جلوگیری از پیچیده شدن مسئله، کمی داده های آزمایشگاهی و عدم اطلاع کافی در مورد این پدیده میباشد. این در حالی است که خاکهای طبیعی گوناگون علاوه بر اینکه از لحاظ بافتی متفاوت هستند، تحت شرایط بارگذاری وارده نیز رفتار وابسته به اثرات بافتی از خود نشان میدهند. در این مقاله مدل رفتاری پلاستیسیته حالت بحرانی با در نظر گرفتن اثرات بافتی (Manzari &Dafalias, 2004) برای شبیه سازی رفتار ماسه در حالات مختلف بارگذاری استفاده شده است. این مدل، مدل نسبتاجامعی است که قادر است با در نظر گرفتن اتساع وابسته به بافت، تاثیر بافت را بر روی رفتار خاکها در محدوده وسیعی از دانسیته ها وتنشها بررسی نماید. این مدل به صورت دو سطحی در فضای تنشهای انحرافی معرفی شدهو در آن از یک پارامتر حالت برای معرفی نسبت تنش حداکثر و نسبت تنش اتساع ماسه استفاده شده است. جهت شبیه سازی صحیح فییک مساله، خاک اشباع بصورت یک محیط پیوسته که فازهای مختلف آن با هم اندرکنش دارنده شبیه سازی گردید و برای این منظور از فرمولاسیون همیسته u-p موجود در برنامه اجزای محدود PISA استفاده شد و بافت و تاثیر آن بر رفتار ماسه ها مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد برنامه کامپیوتری تهیه شده بوسیله مثال هایی مورد ارزیابی قرار گرفته و بکمک آن رفتار ماسه در شرایط بارگذاری یکنواخت وسیکلیک در آزمایشهای سه محوری و برش مستقیم با و بدون اثرات بافتی شبیه سازی شده است.