سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریدون رهنمای رودپشتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش
گیسو عاملی – عضویت در تیم پژوهشی سنجش عملکرد و توس

چکیده:

کسب و کار از طریق توسعه فعالیت بنگاه های اقتصادی ضرورتی برای توسعه اقتصاد ملی و خلق ثروت است. ماندن و بقا در محیط چالشی نیاز به ساختن دارد زیرا ساختن برای ماندن مقبولیتی عقلایی و منطقی در کسب و کار و فعالیت اقتصادی است. در پیاده سازی و ساختن برای ماندن و رقابت در کشب و کار، نقش نیروی انسانی چنان با اهمیت است که نماد توانایی است. زیار انچه که م یدانیم و باید بدانیم، با هدایت مدیریت که نیروی انسانی موثر سازمانی است، اجرا و پیاده سازی می شود که عینیت توانایی است. بهبود و بهسازی نیروی انسانی شرط اصلی بقا، در کسب و کار و توسعه است. در فرایند اصلاح وبهبود بر این اصل می بایست تامل نماییم: بدون ارزیابی عملکرد نمی توان در راه اصلاح و بهبود قدم نهاد.
برای ارزیابی عملکرد، ابزار کارآمد و اثر بخش سنجش عملکرد لازم است. BSC از جمله معیارهای جامع سنجش عملکرد است که درچارچوب رویکرد سیستمی از مجموعه معیارهای مالی و غیرمالی به صورت یکپارچه بهره گرفته و در تحقق این مهم موثر میباشد. این مقاله در خصوص مباحث: ۱- بررسی مفهوم جامع سنجشعملکرد اعم از اهمیت، ضرورت و فرایند اجرایی آن، ۲- بررسی روش های متداول سنجش عملکرد، ۳- تبیین BSC به عنوان معیار جامع سنجس عملکرد از دو منظر : الف) کاربرد BSC در سنجش عملکرد ب) تدوین استراتژی ، ۴- بررسی کاربردی BSC در کشور، تدوین شده است.