سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر غیومیان – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
سیدمحمود فاطمی عقدا – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران
ام البنین عطائی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

کشور ما با داشتن مناطق کوهستانی وسیع که نیمی از وسعت کشور را تشکیل می دهند، دارا بودن ریخت شناسی برخاسته از زمین ساخت جنبا، شکستگیها و خرد شدگیهای فراوان، وجود سنگهای حساس، قرار گرفتن بخش اعظم قسمت کوهستانی در نواحی پر باران و دلایل دیگر از جمله کشورهای آسیب پذیر از نظر وقوعزمین لغزش می باشد. افزایشفعالیتهای عمرانی ، صنعتیو کشاورزی در مناطق پر شیب و تعرض انسان ها در محیط زیست طیعی در دهه های اخیر بر میزا ن خسارات ناشی از این پدیده افزوده است.
در این تحقیق سعی بر آن است که از سیستم پشتیبانی هوشمند، DSS به عنوان ابزاری برای پیدا نمودن بهترین روش برخورد با خطر زمین لغزش استفاده شود. بدین منظور ابتدا مدلی برای سیستم طراحی می شود تا با توجه به ویژگی های توده لغزشی،هزینه های لازم جهتتثبیت و خسارات ناشی از ووقع لغزش، سه نحوه برخورد شامل تثبیت کامل، توده لغزشی ، هزینه های لازم جهت تثبیت و خسارات ناشی از وقوع لغزش، سهنحوه برخورد شامل تثبیت کامل، بخشی تثبیت و بخشی جابجایی و جابجایی کامل روستا بررسی شوند. جهت استفاده از این مدل لازم است ویژگیهایتوده لغزشی شامل هندسه لغزش، پارامترهای مقاومتی مصالح و عوامل کنترل کننده مد نظر قرار گیرند.
با توجه به اینکه هر یک از روشهای تثبیت در منطاقی با شرایط خاص (از نظر زمین شناسی، ژئومورفولوژیکی و آب و هوایی) قابل استفاده هستند، کلیه شرایط یک منطقه احتمالا ناپایدار از جمله شیب و ارتفاه توده، سطح آب زیر زمینی وضعیت آب و هوایی منطقه، نوع و میزان نزولات جوی، نوع خاک، دانه بندی، وضعیت پوشش گیاهی و …، مد نظر قرار گرفته و هر کدام به کلاسهایی طبقه بندی می شوند، در نهایت با استفاده از سیستم DSS بهترین راه حل تثبیت برای هر منطقه پیشنهاد می شود و در صورت غیر قابل تثبیت بودن زمین لغزش یا عدم توجیه اقتصادی تثبیت، جابجایی کامل روستا توصیه می گردد.