سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زری محمدی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
جعفر غیومیان – دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات حفاضت خاک و آبخیزداری
ع.ا نوروزی – مربی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات حفاضت خاک و آبخیزداری

چکیده:

زمینلغزش یکی از خطرات طبیعی در کشور ایران است که همه ساله منجر به تلفات جانی و خسارات مالی در نقاط مختلف کشور می گردد. روشهای مختلفی جهت تثبیت زمینلغزش در لغزشهای خاکی و سنگی موجود است و استفاده از روش بهینه با حداقل هزینه و زمان کوتا ه مورد توجه محققین قرار دارد . در این تحقیق تعیین روش بهینه تثبیت زمین-لغزش با استفاده از DSSبا شرایط موجود، مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور با استفاده از سیستم تصمیمگیری خبره DSS که به همین منظور تهیه شده است، زمینلغزش صفی آباد در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. دادههای میدانی شامل توپوگرافی محدوده، شیب، زمین شناسی، هندسه لغزش و ویژگی های زمین شناسی مهندسی توده که از طریق برداشت های میدانی و گزارشات موجود تهیه شدند . تحلیل پایداری توده نشان دهنده پتانسیل ناپایداری در شرایط کنونی است . اطلاعات ثبت شده وارد سیستمDSS گردید . نتایج، نشان دهنده زهکشی سطحی و زیرسطحی به عنوان مناسب ترین گزینه پایدارسازی است . تحلیل پایداری نیز افزایش قابل قبول ضریب ایمنی در نتیجه زهکشی را نشان میدهد.