سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رمضانعلی صادق زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
فائده امینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم وفنون دریایی

چکیده:

منطقه خلیج فارس از اروند رود تا سواحل شمال تنگه هرمز وکوههای بلند عمـان در جنـوب کشـیده شـده اسـت . عمـق متوسـط آن ۳۵ متراست . جلبکهای دریایی گروه بزرگی از گیاهان دریایی محسوب می شـوند و بـا تغییـر شـرایط توپـوگرافی و عمـق آب ، تـراکم آنها تغییر می کند . زیستگاه اصلی این جلبکها، صخره های بین جزرومدی است، اگرچه دراین منطقه تفاوت چنـدانی ازلحـاظ عمـق وجـود ندارد ولی نوع بستر، مکان رویش و حرکت شدید آب، بر نوع جلبکهای رشد یافته مؤثر اسـت ازآنجائیکـه محـل رویـش جلبکهـا ، محـل مناسبی جهت تخم گذاری برخی جانوران ورشد آنها می باشد، همچنین برخی نیز جلبکها را بعنـوان غـذا مـورد مصـرف قـرار مـی دهنـد، بنابراین مطالعه آنها از این جهت در زنجیره غذایی اکوسیستم دریایی اهمیت دارد . شناخت گونـه ، پـراکنش و تـراکم جلبکهـای دریـایی و پوششهای گیاهی در منطقه و شرایط زیست محیطی آنها در ارتباط با راهکارهای مدیریتی هدف اصـلی ایـ ن مطالعـات اسـت . در هـر نمونه برداری منطقه به چند ترانسکت تقسیم و از هر ترانسکت ۳ بار نمونه برداری صورت گرفت . سـپس تمـا می گونـه هـای جلبکـی بـر اساس خصوصیات بارز رده بندی جلبکها و بر اساس کلید شناسـایی شـدند . در طـول سـاحل دریـا حـد فاصـل بـین دریـا وخشـکی در برگیرنده پهنه های وسیع جزر ومدی (intertidal zone) است که بـدلیل زیسـت بسـیاری از موجـودات از جملـه پرنـدگان ، نرمتنـان ، سخت پوستان، گیاهان و غیره در آن از مناطق مهم و حساس اکولوژیکی بشمار می اید . این مناطق بطـور متنـاوب تحـت تـاثیر نیـروی جاذبـه مــاه در معــرض هـوا قــرار مــی گیرنــدودر هنگـام جــزر مــی تواننــد از نظـر ترکیــب تــراکم تنــوع وبیـوم مــورد بررســی قــرار گیرند. موجودات این مناطق تحت تاثیر عوامـل زیسـتی و غیـر زیسـتی نظیـر تغییـ رات شـوری ، درجـه حـر ارت، رطوبـت ، رقابـت قـرار می گیرند . تاثیر این عوامل به جزر و مد، شیب ناحیه، طول وعرض جغرافیایی و شدت تابش خورشـید بسـتگی دارد. در توزیـع موجـودات گیاهی و جانوری به صورت افقی و عمودی این نکته قابل توجه است که هـر گونـه یـ ا گونـه هـا ی خـاص در یـک محـدوده مشخصـی زندگیمی کنند وتنوع موجودات پایین ناحیه جزر ومدی (lower mid littoral) نسبت به ناحیه بالاتر بیشتر است .