سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیررضا رضایی – دفتر برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای باختر
فاطمه سفانیان – دفتر برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای باختر

چکیده:

با پیشرفت سریع فن اوری اطلاعات و ارتباطات و نیز گسترش وسیع شبکه های اطلاع رسانی در سطح جهـان ، در نتیجـه افـزایش حجم بالای اطلاعات دسترس پذیر ، توسعه سریعی در رابطه با جمع آوری مکانیزه داده و تحلیل داد ه به مـوازات یکـدیگر انجـام شـده است در توسعه سریع سیستم قدرت ، یک موضوع مهم در طراح ی س یستم قدرت توسعه برنامه ریزی سیستم می باشد . درسیستم قـدرت مدرن ، وابستگی به تجربه کارکنان برنامه ر یزی برا ی طراحی سیستم قدرت آینده نامطلوب می باشد . لذا در GIS نه تنها یک محیط از داده ها ی مخصوص تجهیزات شبکه شامل مکان ، شکل و ارتباطات آنها که با پا یگاه داده هماهنگ می گردد بلکه ابزار پردازشی، آنالیز مکـان یابی بهینه پست ،اتصال تجهیزات ، آنال یز کوتاهتر ین مس یرو … را مهیا می سازد . در ایـن مقالـه مهمتـر ین کاربردهـا ی GIS در شـبکه هـای قدرت یا هدف برنامه ریزی واجرای بهینه سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفته اند و برای هر موضوع نیز مثالهایی آورده شده است .