سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دکترای اقلیم شناسی و عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

فرسایش خاک ازجمله مشکلات مهم حوضه های ابریز است. میزان فرسایش به دو عامل اصلی وابسته است ، اول عامل فرساینده و دوم عامل فرسایش پذیر. در فرمول های محاسبه فرسایش خاک از پارامترهای گوناگونی استفاده می شود و نقش هر پارامتر هم با دیگر عوامل متفاوت است. در رابطه فورنیه برای محاسبه میزان فرسایش از دو پارامتر اقلیمی (متوسط بارش سالانه و میانگین بارندگی پر باران ترین ماه سال) که عوامل فرساینده هستند و دو پارامترفیزیولوژیکی (ارتفاع و شیب منطقه ای) که عوامل فرسایش پذیر هستند ، برای محاسبه توان فرسایندگی باران استفاده شده است.
در حالت معمول با محاسبه متوسط این چهار پارامتر در حوضه و جایگذاری در رابطه فورنیه میزان رسوب حاصل از فرسایندگی باران محاسبه می شود. این روش دو اشکال اساسی دارد، اول انکه میزان واقعی رسوب را محاسبه نمی کندو دوم اینکه میزان رسوب زای را در تمام حوضه یکسان نشا می دهد. اما می توان با استفاده از توانایی GIS در میان یابی، تعمیم داده های نقطه ای به داده های پهنه ای و ترکیب نقشه ها، تخمین توان فرسایندگی باران (با روش فورنیه) را به واقعیتنزدیک تر نمود.