سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعطاالله حسینی – عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
نغمه بدراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا

چکیده:

امروزه در علوم کاربردی و فعالیت های عمر انی که بر روی زمین انجام می گیرد ، کمتر اقدامی است کـه بی نیاز از شناخت محیط ، موقعیت جغرافیایی ، شرایط طبیعی ، توان و استعداد های آن باشد تأکید بیـشتر بر برنامه ریزی اصولی ، اهمیت و دقت اطلاعات از موقعیت کمی و کیفی محیط را چند برابر می کند . در میان مهمترین ابزار مدیریت منابع ، باید سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS را نام برد که در عرصه هـای مختلف برنامه ریزی توسعه ، مدیریت منابع و مطالعات علمی و پژهش جهان راه یافته است و کاربردهای وسیعی را به جوامع علمی معرفی کرده است . بدلیل محدود بـودن زمـان ، منـابع مـالی و افـز ایش هزینـه مخصوصاً در کشور ما استفاده از این فن آوری یا فن آوری های برتر دیگر مانند سـنجش از دور در امـور جنگلداری ( صنعتی ، سنتی ، شهری ) ، ضروری و از اهمیت زیادی برخوردار است . که می تواند به عنـوان ابزاری مهم در طراحی فضاهای سبز شهری و جنگلداری شهری در خدمت ان سان قـرار گیـرد تـا شـهرها محیط مطلوبی برای زیست جوامع انسانی باشند و آسیب به محیط زیست نیز به حداقل خود برسد .