سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
بنت الهدی حسن پور لاریمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان،اصفهان
زهرا زمانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران
صادق حاجی نژاد – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده:
برنامه ریزی شهری نیازمند انجام مطالعات و تحقیقات گسترده پیرامون عناصر و ابزار متعدد و متنوع شهری است که از آن جمله می توان به موضوع فضای سبز شهری اشاره کرد. سامانه اطلاعات مکانی (GIS) با برخورداری از توابع تحلیل مختلف امکان تلفیق داده های مکانی و غیرمکانی و همچنین مدیریت و تحلیل توأمان آنها را فراهم نموده و به عنوان سامانه های پشتیبان تصمیم سازی یا برنامه ریزی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از انجام این تحقیق توزیع متعادل فضای سبز بخش مرکزی شهر اصفهان و نیز تأمین رفاه و آسایش شهروندان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. با توجه به نیاز روزافزون جامعه به فضای سبز کافی و دسترسی آسان به آن در شهر ضرورت انجام این تحقیق را آشکار می سازد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی مبتنی بر مشاهدات میدانی و تهیه پرسشنامه و استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS بوده است و نتایج حاصله حاکی از آن است که سرانه فضای سبز در وضع موجود مطلوب می باشد و نیاز است تا برای ده سال آینده با استفاده از سیستم های پیشرفته نظیر GIS مکان یابی درستی برای ایجاد فضای سبز پیش بینی شده در مناطق ۱ و ۳ صورت گیرد.