سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود منوری – عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه
مهسا صانعی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

دفن پسماندها همواره به عنوان یکی از مشکلات اولیه مسئولین خدمات شهری محسوب شده است. مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی دفن پسماندها بدلیل ارتباط آن با زندگی بشر نیاز به کنترل و اعمال سیستم مدیریت ویژه ای دارد که درفراوری توسعه و افزایش جمعیت پیچیدگی های بیشتری می یابد. با توجه به مشکلات دفع پسماندهای شهری در شهرستان دماوند و کاهش پیامدهای مختلف آن ، نیاز به مکان یابی اصولی بوده است. لذا برای انتخاب یکمکان مناسب دفن پسماندها با منظور نمودن معیارهای زیست محیطی، از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده گردیده است. عوامل اصلی در مکان یابی محل دفن پسماندها در این تحقیق، توپوگرافی، شیب زمین، جنس خاک، زمین شناسی، هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی ، فاصله از منابع آبهای سطحی، مراکز جمعیتی شهری و روستایی، جاده دسترسی و منابع تولید پسماندها بوده است. با تعیینمحدوده های قابل قبول برای هر یک از عوامل فوق، بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل نهایی، مکان های مناسب بر حسب اولویت بر روی نقشه تهیه شده است.