سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عاطفه عتابی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا شهری دانشگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهدی نیکو – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اهواز
محمد نیکو – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

تراکم )فشار( افزایش یافته اخیربر توسعه شیب زمین ، الگوی کاربردی زمین را در بسیاری از نواحی حوزه های آبریز تغییر داده است و چرخه هیدرولوژیکی را تحت تاثیر قرار می دهد . بسیاری از تحقیقات محلی بررسی شده این مساله را بیان می کند اما اصلا نمی توانند ارتباط بین قابلیت حفظ آب و الگوهای کاربردی زمین در حوزه آبریز را به طور کامل تشریح کنند .این مطالعه تلفیق و تجزیه تاثیر ات زمین در حوزه آبریز اعم ازجنگل زدایی وسایرتغییرات الگوی کاربردی زمین بر حفظ آب رابه طور کامل تشریح می کند . GIS تاسیس یک بانک اطلاعاتی بر حوزه آبریز و فرآیند تجزیه و تحلیل هیدرولوژی را تصویب می کند GPS و RS.برای بررسی شناخت و جزئیات رویش گیاهان در لایه رویی و تغییرات اطلاعات زمین کاربری استفاده می شوند . با کمک مدل هیدرولوژی برای برآورد قابلیت حفظ آب از تغییرات زمین ، نتایج این مطالعه می تواند یک منبع مهم برای مدیریت صحیح حوزه آبریز را فراهم کند . نتایج به دست آمده برای برآورد فرسایش از طریق مدل شاخص فرسایش ( EIM)به واسطه تغییرات زمین سنجیده می شود .