سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن قاینی صوفیآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی ظریف – دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن محسنی – کارشناسی ارشد شیمی شرکت خدمات نیرو و مهام شرق برق منطقه ای خراسان
لیلا محسنی – کارشناس آمار شرکت خدمات نیرو و مهام شرق برق منطقه ای خراسان

چکیده:

پیادهسازی RCM در صنعت بـرق دیـدگاه جدیـدی را در تعمیرونگهداری مطرح کرده است و با موثرتر کـردن فعالیتهـا، سبب افزایش قابلیت اطمینان و همچنین کـاهش هزینـه شـده است . هدف عمده در این روش حفـظ عملکـرد سیسـتم مــیباشــد . در ایــن روش تمرکــز بیشــتر فعالیتهــا، بــر روی تجهیزاتی است که تاثیر بیشـتری در قابلیـت اطمینـان سیسـتم دارند . از اینرو اولویت بنـدی تجهیـزات از مراحـل اصـلی روش RCM است . در این مقالـه از فراینـد تح لیـل سلسـله مراتبی جهت اولویت بندی تجهیزات استفاده شده است کـه از آن مــیتــوان در اولویــتبنــدی تجهیــزات در روش RCMاستفاده نمود . برای اولویت بندی پستها براسـاس آمـار خرابـی باید با آمار خرابی تمامی تجهیزات پست توجـه نمـود کـه در این مقاله از آمار خرابی تجهیزات پستهای ا سـتان خراسـاندر سال ۸۲ استفاده شده است .