سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دکتر سیامک نوری – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مهندس سیدعلیرضا شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهر هوری دانشگاه ع
مهندس محمود کریمی – عضو هیات مدیره موسسه مطالعات نوآوری و فناوری ایران

چکیده:

با وجود برنامه ریزی های علمی و دقیقی که برای پروژه های بزرگ و کوچک صورت م ی پذیرد، مواجهه با مشکلات و مسایل در دوره
عمر پروژه ها، امری اجتنا ب ناپذیر و طبیعی است . مشکلاتی که از بدو کار قابل پیش بینی هستند و یا آن که غیرمترقبه و ناخواسته رخ
می دهند.
فایق آمدن بر ای ن مشکلات، معمولا به واسطه تجرب ههای فردی و ذکاوت دس تاندرکاران هر پر وژه و به شیوه حل موردی، صورت
می پذیرد. در حالی که تکنی ک های توانمند حل مساله و نوآوری نظا م یافته، می توانند رویکردی جدید را فرا روی مدیران و کارشناسان
پروژه ها قرار دهند . رویکردی که تهدیدهای پیش روی پروژه را به فرصت ، و ضعف در مواجهه با مشکلات را ، به قوت در حل خلاقانه آنها
بدل می کند.
هستند که با قدمتی ۶۰ ساله به یاری صاحبان مس اله ها م ی آیند VE و TRIZ ، از جمله مطرح ترین و قدرتمندترین ابزارهای حل مساله
و آن ها را از گرفتاری های مشکلات ، رهایی می دهند. در این مقاله به معرفی و چگونگی به کارگیری این دو متدولوژی توانمند در مدیری ت
یک پروژهبا هر ماهیتی که باشدمی پردازیم