سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

با بررسی های بعمل آمده بیش از چهل مجموعه مخاطره طبیعی در سطح جهان تشخیص داده شده که هر گروه خود به چند زیر مجموعه تقسیم می شود . با توجه به ارزیابیهای بعمل آمده در سرزمین جمهوری اسلامی ایرانحداقل سی ویک مجموعه مخاطره طبیعی سابقه داشته و همواهر اکرار می گردد. باتوجه به این واقعیت هیچ نقطه ای از کشور و در هیچ زمانی مصونیت کامل از خطرات طبیعی وجود ندارد، کاهش خرات و مقابله و پیشگیری از وقوع آن، مدیریت یکپارچهمخاطرات طیبعی را ضروری می نماید.
سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی GIS در مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی می تواند حضوری پوا داشته باشد. اولین نقش GIS در مدیریت مخاطرات، ساماندهی صحیح اطلاعات می ابشد. کاربرد GIS با ایجاد ساختار پایدار برای داده هایی که در ماهیت، مقیاس، فرمت و موضوع آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد، شروع می شود و باحفاظت، به هنگام سازی، انتشار و توسعه پایگاه اطلاعات ادامه می یابد و بعبارت یگر مدیریت یکپارچهمخاطرات طبیعی به کمک GIS شکل می گیرد و با کمک آن تداوم می یابد و توسعه آن در گرو پیشرفت GIS می باشد. با پیشرفتهای اخیر WebGIS امکان به اشتراک گذاردن داده های جغرافیایی از طریق طراحی و تالیف Metadata فراهم شده است و مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی توسعه می یابد.
این پژوهش در روی لایه های مربوط به این در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ اجرا شده است و در محیطهای Arc GIS بانک داده آن ایجاد گردیده است. سپس متادیتای آن با الگوی استاندارد ISO , FDGC طراحی شده و در محیط وب قرار گرفته است و به این نتایج رسیده استکه استاندارد ویژه ای برای طراحی متادیتای مدیریت امدادرسانی درکشور ضروری است کگه اولا با بانک داده جغرافیایی ملی کشور هماهنگ باشد، ثانیا بر مثناب اصول مخاطره شناسی شکل گرفته باشد. در این مقالهالگویی برای استانداردسای داده های جغرافیایی مخاطرات به منظور مدیریت یکپارچه طبیعی ارائه شده است.