مقاله کاربست تحليل شبکه اجتماعي براي استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمان هاي دانش بنيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۸۱ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: کاربست تحليل شبکه اجتماعي براي استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمان هاي دانش بنيان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله سيستم هاي مديريت دانش
مقاله تحليل شبکه اجتماعي
مقاله تحليل سازمان
مقاله استخراج نيازهاي سيستم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي آسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت دانش به عنوان يکي از فرايندهاي اصلي سازمان هاي دانش بنيان، شناخته مي شود. امروزه بدون استفاده از قابليت هاي سيستم مديريت دانش، مديريت موثر دانش به سختي ممکن مي شود؛ ناگزير، براي استفاده موثر از اين سيستم ها، شناخت نيازهاي سازمان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. از طرف ديگر، از آنجا که به طور معمول بودجه سازمان ها محدود است و خريد و پياده سازي اين سيستم ها نيازمند سرمايه گذاري زيادي است، اولويت بندي نيازهاي سازمان نيز اهميت مي يابد. اين مقاله چگونگي استفاده از رويکرد تحليل شبکه اجتماعي براي استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در شرکت هاي دانش بنيان را نشان مي دهد. به اين منظور روشي به کار رفته که پيش از اين براي انتخاب سيستم هاي ويکي و مديريت مستندات استفاده شده است. براي استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش ۴ گام اصلي تعريف معيارها براي ارزيابي همکاري، انتخاب روش و سنجه هاي مناسب براي ارزيابي معيارهاي همکاري، جمع آوري داده ها براي ارزيابي معيارهاي همکاري و استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمان تعريف شده است. براي جمع آوري داده ها، با طراحي پرسشنامه ميزان تعاملات کاري افراد با همديگر در پژوهشکده اي اندازه گيري شده است. نتايج به دست آمده نشان دهنده کاربرد تحليل شبکه اجتماعي در شناخت نيازهاي سازماني است. از بين قابليت هايي که بايد يک سيستم مديريت دانش داشته باشد، اهميت قابليت اجتماعي سازي، خارجي سازي، جستجو و بازيابي، حافظه تعاملي و فرادانش را با استفاده از اين روش مي توان تعيين کرد. استفاده از اين روش در مطالعه موردي نشان داد که سيستم هايي با امکان توليد سايت هاي اطلاعاتي براي تبيين اطلاعات بين افراد از اهميت بسيار بالاتري نسبت به ساير سيستم ها برخوردار است. در پايان پيشنهاد شده براي دستيابي به شناخت کامل تر از نيازهاي سازماني و اولويت بندي ساير قابليت هاي سيستم مديريت دانش، در کنار تحليل شبکه اجتماعي از ساير روش ها مانند مميزي دانش استفاده شود.