مقاله کاربست توزيع هاي پواسن و دو جمله اي منفي در برآورد احتمالات رخداد روزهاي تگرگ مطالعه موردي: استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: کاربست توزيع هاي پواسن و دو جمله اي منفي در برآورد احتمالات رخداد روزهاي تگرگ مطالعه موردي: استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخاطره
مقاله تگرگ
مقاله آذربايجان شرقي
مقاله خسارت
مقاله توزيع پواسن
مقاله توزيع دو جمله اي منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرموسوي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه در جهت ايجاد زمينه براي برنامه ريزي به منظور کاهش خسارات تگرگ در مناطق آسيب پذير استان آذربايجان  شرقي صورت گرفته است. براي اين منظور، از اطلاعات روزانه مربوط به بارش تگرگ شش ايستگاه هواشناسي استان آذربايجان  شرقي در طي دوره آماري بين سال هاي ۲۰۰۶- ۱۹۸۷ استفاده شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که بيشترين فراواني بارش تگرگ در محدوده جنوب غربي استان (شهرستان مراغه) و کمترين فراواني آن در شمال غربي استان (شهرستان جلفا) اتفاق افتاده است و توزيع پواسن، برازش مناسبي را نسبت به داده هاي تگرگ در منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد.