سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
اصغر عابدینی – استادیار گروه شهرسازی دانشگاه ارومیه

چکیده:
یکی از سازوکارهای منساب برای نظم دهی فضایی، جلوگیری از رشد بی رویه شهری و مقابله با از بین رفتن اراضی مناسب برای هر کاربری خصوصاً کاربری مسکونی، اعمال قوانین تفکیک در اراضی شهری است که بایستی بر اساس طرح جامع و تفصیلی و هادی صورت گیرد. ادارات ثبت در درجه اول و دادگاه ها در درجه دوم در این امر دخالت دارند، البته دخالت این سازمانها باید بر مبنای نقشه جامع شهر و نقشه های اجرایی و ضوابط شهرسازی شهرداریها صورت گیرد. قوانین موجود در ایران به تنهایی نمی توانند از بوجود آمدن این پدیده نامناسب (تفکیکهای غیرقانونی) جلوگری کنند، در چنین وضعیتی تنها با فرهنگ سازی صحیح مدیریت و نظارت دقیق بر اجرای وظایف دستگاههای دولتی و ملزم ساختن عموم به رعایت قوانین و مقرارت طرحهای جامع و تفصیلی و هادی، می توان به وضعیت موجود در ایران کمک کرد. در این مقاله سعی شده است تفکیک و کاربست ضوابط و مقرارت آن در شهرسازی ایران با مواد قانونی بیان شود.