سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
علی دانشوری – عضو هیئت علمی کارگروه شهرسازی دانشگاه بجنورد
علی باقری – دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
سیدحسین سیده – دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه بجنورد

چکیده:
احساس امنیت یکی از نیازهای روحی انسان و از مهمترین شاخصهای کیفیت فضاست. امنیت نه تنها از بعد فرهنگی و اجتماعی در زندگی بر تأثیر دارد، بلکه دربهبود کیفیت محیط سکونت نیز تأثیر گذار است در نتیجه پیگیری و بررسی بزهکاری ها و تلاش برای رفع آنها در محیط شهری یی از مسئولیت های مهم مدیران شهری می باشد. امروزه معماران و شهرسازان بهاهمیت شناخت روان شناسانه رفتارهای انسان در محیط مصنوع و لزوم توجه به آن برای خلق محیطی همساز با خواسته های انسان و مناب برای رشد و تعالی او که همانا هدف معماری است، پی برده اند. تئوری مکان و مؤلفه های ذکرشده در این تئوری و ارتباط بین این مؤلفه ها با راهبردهای CPTED (جلوگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی) نقش مؤثری در تحلیل امنیت فضاهای شهری، ایفا می کند. هدف از این نوشتار دست یابی به معیارهای CPTED، از طریق مدل مکان و مؤلفه های سازنده آن امکان پذیر شده است. در این راستا با ارائه راهکارهایی در ارتباط با مؤلفه های مکان سعی شده است که با ارتقای ویزگی های محیطی از جرایم شهری پیشگیری شود، که روش تحقیق بر مبنای شیوه تطبیقی- مقایهس ای می باشد. بدین منظور با تدوین چک لیستی، سعی در سنجش میزان پاسخگویی دومحله با تراکم کم و تراکم بالا، از طریق روش سلسله مراتبی (AHP) به معیارهای CPTED شده است تا از این رهگذر علاوه بر تلفیق مدل مفهومی مکان با رویکرد CPTED به تأثیر میزان تراکم ساختمانی بر امنیت محلات شهری بررسی شود.