مقاله کارسينوم متاستاتيک پستان در فک بالا-گزارش مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۷۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: کارسينوم متاستاتيک پستان در فک بالا-گزارش مورد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارسينوم متاستاتيک
مقاله کارسينوم پستان
مقاله فک بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: مومني شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: کارسينوم پستان شايع ترين نوع سرطان در خانم ها است. در مراحل پيشرفته آن احتمال متاستاز به استخوان افزايش مي يابد، اما درگيري فکين به ويژه فک بالا بسيار نادر است. هدف از گزارش مورد حاضر، معرفي يك مورد از کارسينوم متاستاتيک پستان در فک بالا و بررسي ويژگي هاي باليني-پاتولوژي آن است.
مواد و روش كار: بيمار خانمي ۳۳ ساله است که با شکايت از تورم و درد و لقي دندان مولر اول فک بالا به ما مراجعه کرده و در بررسي نماي باليني وي پاکت عميق ديده شد. احتمال بيماري پريودنتال مطرح شد، اما با گرفتن تاريخچه سيستميک، کارسينوم پستان چپ و متاستاز آن به ريه و انجام درمان ماستکتومي و شيمي درماني گزارش شد. در بررسي راديوگرافي پانوراميک، نماي Mixed راديولوسنت-راديواپک مشاهده شد. در ارزيابي پاتولوژي، کارسينوم متاستاتيک پستان گزارش شد و بيمار براي درمان به انکولوژيست ارجاع داده شد.
نتيجه گيري: علايم باليني، راديوگرافي کارسينوم متاستاتيک پستان در محيط دهان غيراختصاصي بوده و بسيار مشابه عفونت ادنتوژنيک يا ناراحتي پريودنتال است، اما در موارد نادر، کارسينوم متاستاتيک بايد در تشخيص افتراقي ضايعات دهاني قرار گيرد.