مقاله کارکردهاي عقل نظري و عملي از نگاه ابن سينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: کارکردهاي عقل نظري و عملي از نگاه ابن سينا
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقل
مقاله عقل نظري
مقاله عقل عملي
مقاله نفس ناطقه
مقاله ابن سينا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان به عنوان اشرف مخلوقات داراي نفس ناطقه است و نفس ناطقه انسان داراي دو قوه عالمه و عامله است. قوه عالمه عقل نظري ناميده مي شود که ناظر به رابطه نفس و عقل فعال است و قوه عامله عقل عملي ناميده مي شود که ناظر به رابطه نفس و بدن است. اما در بين فيلسوفان اسلامي تعبير و تفسير واحدي راجع به عقل نظري و عملي وجود ندارد. در اين نوشتار ابتدا مي کوشيم که واژه عقل را از منظر معناشناسي بررسي کنيم و با اشاره به ديدگاه هاي مختلف فلسفي راجع به اين دو قوه، نگرش ابن سينا در خصوص مراتب عقل نظري و عملي و کارکردهاي هر يک بررسي کنيم.